in     by Administrator 24-08-2015
0

Cynhadledd – Inswleiddio Waliau: Trin Hen Adeiladau’n Iawn, Court Coleman, Pen-y-bont ar Ogwr, 25 Mawrth 2014

Cafodd y gynhadledd ar Inswleiddio Waliau: Trin Hen Adeiladau’n Iawn ei threfnu gan y Grŵp Cynghori ar Sgiliau Adeiladu Traddodiadol a Chynaliadwy yng Nghymru. Yn ystod y dydd, cafwyd nifer o gyflwyniadau a dechreuodd y gynhadledd gydag amlinelliad o’r sialensiau a wynebwyd wrth baratoi’r stoc dai a godwyd yng Nghymru cyn 1919 ar gyfer dyfodol cynaliadwy a rhad-ar-ynni. Dilynwyd hyn gan gyflwyniadau ar waith ymchwil ac astudiaethau achos cyfredol yn ymwneud ag inswleiddio waliau mewn hen adeiladau, a gorffennwyd cyflwyniadau’r dydd trwy ffocysu ar addysg a hyfforddiant yn y sector. Profodd y gynhadledd i fod yn fforwm hynod ddefnyddiol ar gyfer codi ymwybyddiaeth ymhlith sbectrwm eang o bobl sy’n gweithio yn y sector adeiladu yn Ne Cymru. Dangosai hyn fod yna gryn dipyn o wybodaeth bwysig ar gael yn y sector ynglŷn â’r ffordd briodol o ôl-osod hen adeiladau, fodd bynnag, mae’n glir bod yna waith enfawr i’w wneud eto i wella ein dealltwriaeth o stoc adeiladau hanesyddol Cymru a’r modd y dylid ei chynnal wrth gwrdd â thargedau lleihau carbon yng Nghymru.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r eitemau a drafodwyd yn y gynhadledd, ewch at:-

Adroddiad y gynhadledd

Cyflwyniadau:-

Rhagarweiniad– Cyflwynwyd gan Trevor Francis

Effeithlonrwydd Ynni mewn Cyd-destun Ehangach– Cyflwynwyd gan John Edwards

Gwerthoedd U ac Ôl-osod Waliau Traddodiadol – Cyflwynwyd gan Caroline Rye,

Ac am ragor o wybodaeth, gweler SPAB

Ymchwil Ddiweddaraf DECC– Cyflwynwyd gan Colin King

Ystyriaethau Ymarferol yng Nghymru’r Glaw a’r Gwynt – Cyflwynwyd gan Frances Voelcker

Arddangosiad o “olwyn gyfarwyddyd” yr STBA gan Neil May, Cyfarwyddwr Natural Building Technologies. Am ragor o wybodaeth - STBA

Papur STBA ar Ôl-osod Adeiladau Traddodiadol yn Gyfrifol – Adroddiad ar ymchwil bresennol a Chyfarwyddyd gydag Argymhellion

Gwybodaeth, Cymhelliad a Pholisi – Cyflwynwyd gan Tim Forman

Y Sgiliau sy’n Ofynnol ar gyfer y Sector – Cyflwynwyd gan John Edwards

Astudiaethau Achos:-

Arbed I: Inswleiddio Waliau Allanol a Ôl-osodwyd – Joanne Atkinson, Groundwork Caerphilly

Gellir lawrlwytho papur pellach i gefnogi’r cyflwyniad – Asesu’r modd y mae waliau allanol a ôl-osodwyd yn cael eu hinswleiddio mewn anheddau a godwyd cyn 1919 yn Abertawe (y DU), Joanne Atkinson

Inswleiddio waliau solet: Arolwg SPAB ar berfformiad adeiladau a chanfyddiadau’r monitro perfformiad a wnaed cyn ac ar ôl gwaith adnewyddu– Caroline Rye, ArchiMetrics

Inswleiddio Waliau Allanol – Sut rydyn ni’n datblygu’r gweithwyr proffesiynol a’r crefftau ar gyfer heddiw ac yfory? – Trevor Francis, Prifysgol Fetropolitan Abertawe

Captcha

0 Comments

Captcha